Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Antimobbestrategi

Antimobbestrategien skal give elever, forældre, lærere, pædagoger og ledelse et fælles udgangspunkt, når mobning opstår.
Mobning handler ikke om de enkelte børn, men er et gruppefænomen. Det handler om kulturen i de fællesskaber, som børn er en del af, og bekæmpelsen af mobning bør derfor tage udgangspunkt i at ændre kollektive dynamikker på klasser eller årgange. Man skal arbejde med kulturen i de fællesskaber, som eleverne indgår i – på skolen, i SFO og i fritiden. Det allerbedste middel mod mobning og social eksklusion er at støtte eleverne i tolerante og positive fællesskaber. 

Vi skelner mellem mobning og drillerier. Der er stor forskel på, om man er udsat for langvarig mobning eller spontane drillerier. Drillerier kan være med til at styrke barnet og lære barnet at håndtere forskellige sociale færdigheder og er med til at danne barnet til at indgå i forskellige sociale relationer resten af livet.

En norsk psykologiprofessor har defineret mobning sådan her:

''En person mobbes, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere, og ofte på et sted hvor han eller hun er tvunget til at opholde sig.''

(Dan Olweus, psykologiprofessor ved Universitetet i Bergen)

På Skårup Skole afspejler vores værdier sig i vores handlinger: 

  • Ligeværd - Vi accepterer hinandens forskellighed – både børn og voksne 
  • Ansvarlighed – Vi tager ansvar for og på skolen, hver især og i fællesskab 
  • Fællesskab – Skolen er for alle elever, medarbejdere og forældre 
  • Åbenhed – Høj grad af tillid og gennemsigtighed 
  • Mangfoldighed – Vi ser forskellighed som en styrke og vi hjælper hinanden 
  • Deltagelse og engagement – Vi forpligter os på at arbejde med vores værdier

På Skårup Skole arbejder vi for trivsel for alle. Derfor vægter vi fællesskabet højt. Det handler om plads og tolerance, hvor udvikling og deltagelse i fællesskabet er en rettighed for den enkelte og mangfoldighed opfattes som en værdi for fællesskabet. Målet er at alle skal lykkes og have mod til at være sig selv.

På Skårup Skole ved vi:

- at børn der trives, lærer bedst

- at sociale sammenhænge er med til at forme os og definere vores identitet - vigtigheden af kulturen i de fællesskaber, som børn er en del af

- at børn trives, når de føler, at de hører til i et positivt fællesskab

På Skårup Skole ønsker vi:

- at støtte og opbygge børnenes sammenhold og fællesskaber - at det skal være trygt at gå i skole

- tolerante og positive børnefællesskaber

- inkluderende børnefælleskaber med plads til forskellighed

Mobning på de sociale medier

Mobning foregår hele døgnet. I dag har børn og unge mennesker mange netværk på de sociale medier, hvilket nødvendiggør kendskab til netetik og god omgangstone på de forskellige sociale medier. Digital dannelse er et vigtigt fokuspunkt i alle klasser og på alle årgange

Mobning er børnenes problem, men de voksnes ansvar Alle skal tage ansvar:

Elevens ansvar og opgaver:

 - Skal kende skolens antimobbestrategi.

 - Kontakte en voksen hvis de oplever selv at blive mobbet eller ser andre blive det.         

 - Vide hvad god tone og adfærd er og sige fra over for elever som mobber.

Elevrådets ansvar og opgaver:

Elevrådet arbejder for at styrke en tryg fællesskabsfølelse på hele skolen og i de enkelte klasser. Elevrådet er en vigtig part i arbejdet med at fremme trivslen blandt eleverne på Skårup Skole – i samarbejde med lærere, pædagoger og ledelsen.

- Deltager i arbejdet med og evalueringen af skolens antimobbestrategi

- Sætter antimobbestrategien på dagsordenen i egen klasse sammen med klasselæreren, så alle elever ved, hvad de skal gøre, hvis nogen bliver mobbet. 

- Elevrådet bidrager med idéer og aktiviteter til fremme af trivslen på tværs af klasser

Forældrenes ansvar og opgaver:

- Vær opmærksom på, at du selv er en vigtig rollemodel, som dit barn identificerer sig med, iagttager og lærer af.

- Engagér dig så vidt muligt i hele klassens trivsel, og motivér dit barn til også at interessere sig for alle i børnefællesskaberne. 

- Sæt fokus i hjemmet på, at der skal være plads til forskellighed.

- Gør hvad du kan for at skabe et godt socialt miljø blandt klassens forældre.

- Gør trivsel til et fast punkt på dagsordenen til alle forældremøder, og reflektér over din og de andre voksnes holdning til børnefællesskaber.

- Tal om, hvordan I sammen forebygger mobning og styrker trivslen i klassen.

- Hav fokus på, at dit barn lærer at løse konflikter selv og sammen med jævnaldrende. Men vær altid klar til at hjælpe, hvis børnene ikke selv kan finde ud af det sammen.

- Tal løbende med dit barn om, at man skal gå til en voksen, hvis man føler sig ensom eller bliver mobbet, eller hvis andre børn på skolen er ensomme eller bliver mobbet.

- Inddrag skolens lærere, pædagoger eller andre forældre på skolen, hvis du er bekymret for, at der foregår mobning, eller om der er nogle børn, som ofte står udenfor      børnefællesskaberne.

- Tal løbende med dit barn om, hvordan man bruger de sociale medier på en god og respektfuld måde, så de undgår deling af krænkende beskeder og billeder.

- Er du i tvivl om dit barns trivsel – så kontakt klassens lærere for en samtale.

Pædagogerne og lærernes ansvar og opgaver:

 -  Have en anerkendende tilgang til enhver henvendelse fra elever og forældre i en tryg atmosfære

 -  Udarbejde sociale mål for klassen sammen med eleverne

 -  Samarbejde med interne og eksterne vejledere og fagfolk

 -  Inddrage digital dannelse og digital opførsel i undervisningen

 -  Forebygge mobning ved trivselsarbejde

 -  Ved trivselsproblematik indkaldes til samtale. Hurtig sparring med indsats i fællesskab er godt for barnet.

Ledelsens ansvar og opgaver:

- Klassekonferencer med klasselærerne omkring de kvantitative og kvalitative data på både klasse - og individniveau

- Støtte op om elevrådets arbejde og initiativer

- Støtte op om ressourcecenterets arbejde og fortsatte udvikling

- Kontakte relevante fagpersoner

- Skabe og fastholde en inkluderende skole- og klassekultur

- Italesætte venskab og fællesskab som en del af skolens fundament

- Ved trivselsproblematik indkaldes til samtale. Hurtig sparring med indsats i fællesskab er godt for barnet.

Skolebestyrelsens ansvar og opgaver:

- Prioritér skolens trivselsindsats højt.

-  Udarbejd et værdiregelsæt og en antimobbestrategi og formidling af disse.

-  Revidér værdiregelsættet og antimobbestrategien årligt bl.a. på baggrund af resultaterne fra den nationale trivselsmåling og undervisningsmiljøvurderingen.

-  Arbejd i skolebestyrelsen på at skabe et godt skole- hjemsamarbejde.