Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Om Skolen

Skårup Skoles værdi- og handlegrundlag.

Bearbejdet i Pædagogisk Råd og skolebestyrelse 

På Skårup Skole har vi følgende værdier med dertil knyttede handlinger, som eksempler på hvordan vi mener at den enkelte værdi skal udmønte sig i hverdagen.

Gavl med graffiti

Et værdigrundlag skal afspejle sig i hverdagen og derfor er det nødvendigt at alle kan anerkende at det er disse værdier og handlinger vi arbejder ud fra.Ligeværd:

· Kultur: Der arbejdes på en ligeværdig kultur ved at have klare forventninger til klasserumskulturen og ved hele tiden at arbejde med trivsel og forebyggelse af mobning.

· Sprog: At arbejde på en anerkendende samtalekultur ved at de  voksne er model for eleverne (aktivt lyttende) og ved at tale om sproget og hvordan vi bruger det, hvad det betyder for en god stemning osv.

 · Undervisning: At sørge for at alle har lige mulighed for succes og udvikling på det faglige felt ved hjælp af undervisnings- differentiering og/eller kompenserede redskaber/metoder.

Ansvarlighed

· At samværsregler og ordensregler formuleres hvert år ud fra fælles værdigrundlag i faserne sammen med eleverne.

· At opgaver bliver løst af dem der er tættest på og at man beder om hjælp hvis man ikke selv kan løse opgaven.

· At der handles ud fra at ville bidrage positivt til fællesskabet.

· At skolen fremtræder velholdt og inspirerende.

· At det er vigtigt at overholde aftaler. 

Fællesskab

· For at styrke fællesskabet har vi tilbagevendende faglige og sociale traditioner. Disse er oplistet i et princip for traditioner og ligger på skole- og forældreintra.

· Vi arbejder for en fælles kurs inden for efter/videreuddannelse, mål og ledelse af klasserummet og skolen som helhed.

· Vi arbejder bevidst med at skabe en evalueringskultur der fremmer læring og trivsel.

· Vi vil fremme kollegial sparring og supervision, bla. gennem ”resurseteamet” som etableres i august 2012.

Åbenhed

· Vi ønsker at skabe en inddragende kultur. Lærerne inddrager i dialog eleverne i opstilling af mål for undervisningsformer og indhold og efterfølgende evaluering.

· I samvær og relationer er kulturen båret af respekt, anerkendelse og lydhørhed.

· Eleven erkender sig selv som værende både ens og forskellig og tør reagere i overensstemmelse hermed. Ved at tale åbent om elevernes forskelligheder indenfor fællesskabets rammer fremmes den enkeltes selvværd og mod til at være sig selv nok.

Mangfoldighed

1.      Forskellighed:

1.1.   Snakke om forskellighed i klasserne arbejde med accepten af, at man byder ind med noget forskelligt

1.2.   Lægge vægt på inklusion og bruge overleveringssamtaler fra daginstitution til skole og internt i skolen.

1.3.   Lære noget af forskelligheder

1.4.   Bruge hinandens styrker

2.      Varieret undervisning 

1.1.   Fællesaktiviteter

1.2.   Plads til traditioner og nytænkning

1.3.   Projektundervisning

1.4.   Varierede dage og uger

1.5.   Individualiserede mål

1.6.   Udvide elevernes egenverden

1.7.   at være bevidst om holdninger og sprogbrug

1.8.   diskutere/debattere forskellige holdninger både blandt personale og elever

Deltagelse og engagement:

  • Er grundlaget for de øvrige værdier 
  • Er tegn på at værdierne er i spil.
  • At vi alle – børn som voksne, forældre som ansatte – arbejder på at virkeliggøre vores værdier og at vi forpligter os på dette arbejde i alle skolens forhold.

Sammenfattet endeligt af

Lene Rugård Jensen

Skoleleder

04.09.12